Tài liệu toán 6

Chương 1. Số hữu tỉ


Bài 1. Tập hợp

Link bài tập trắc nghiệm online


Bài 2: Cách ghi số tự nhiên


Bài 3. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên


Bài 4: Phép cộng và phép trừ các số tự nhiên


Bài 5: Phép nhân và phép chia số thự nhiên


Bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên


Bài 7: Thứ tự thực hiện các phép tính


Chương 2. Tính chất chia hết trong tập số tự nhiên